DERNEK TÜZÜĞÜ

1. DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ:
Derneğin adı İSTANBUL HAKEMLERİ DERNEĞİ olup merkezi İSTANBUL’dur. Derneğin şubesi yoktur.
2. DERNEĞİN AMACI:
Derneğin amacı İstanbul Basketbol Hakemlerini bir araya toplayarak birlik ve beraberliği sağlamak ve Türk Basketbolu’na hakemlik yönünden faydalı olmaktır.
3. DERNEĞİN YAPACAĞI İŞLER:
Derneği bir LOKALE sahip kılmak,
Hakemleri yetiştirmek ve formda olmalarını sağlamak için gerekli tedbirleri almak,
Uluslararası basketbol oyun kaidelerindeki değişiklikleri takip ederek, bunları çeşitli yollarla üyelerine ulaştırmak ve yurt dışındaki basketbol yayınlarını takip ederek, teknik konuları en kısa zamanda üyelerine duyurmak,
Sezon başında ve sezon içerisinde eğitim seminerleri düzenleyerek hakemleri hem fiziki hem de teorik olarak sezona hazırlamak,
Uluslararası bir basketbol hakemliği standartı meydana getirebilmek için yurt dışında ve yurt içinde oynanan müsabakaların video kasetlerini temin ederek üyelerinin hizmetine sunmak ve gerekirse bu müsabakalara gözlemci olarak hakem göndermek,
Hakemlerin birlik ve beraberliğini sağlamak için toplantılar düzenlemek,
Görev halinde hakemleri her türlü saldırıdan korumak için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak ve böyle bir saldırı karşısında hakemlerin kanuni haklarını korumak,
İstanbul Basketbol Hakem Derneği kesinlikle SİYASETLE uğraşmaz.
4. DERNEĞE ÜYE OLMA ŞARTLARI:
Derneğin biri asil ve diğeri fahri olmak üzere iki çeşit üyesi vardır. Yazılı olarak başvurarak dernek amacını benimsediğini belirten, medeni hakları kullanma ehliyetine haiz, 18 yaşını doldurmuş, herhangi bir suçtan dolayı ağır hapis ve taksirli suçlar hariç beş yıl ve daha fazla hapis cezasına mahkum olmayanlar, Türk Ceza Kanunu ikinci kitabının birinci babında yazılı suçlardan ve bu suçların işlenmesini aleni olarak tahrik etmek suçlarından biriyle mahkum olmayanlar, Türk Ceza Kanunun 312. maddesinin ikinci fıkrasında yazılı sınıf, ırk, dil, mezhep, veya bölge farklılığı göstererek kin ve düşmanlığı açıkça tahrik etme suçlarıyla, aynı kanunun 316,317 ve 318. maddesinde yazılı kalpazanlık suçlarından biriyle mahkum olmayanlar, Türkiye Basketbol Federasyonu’nun açtığı hakem kurslarından birini başarı ile bitirenler, fiilen hakemlik yapan veya evvelce hakemlik yapmış olanlar, sosyal hüviyet ve karakteri bakımından hakemlik yapmasına mani hali ve kötü şöhret sahibi bulunmayanlar, geçimini temin edebilecek sarih ve muayyen bir işe sahip olanlar ayrıca 2908 sayılı Dernekler Kanunu ve diğer kanunların hükümlerine göre üye olmalarında sakınca bulunmayan kişiler Yönetim Kurulu kararı ile ASİL üye olurlar. Yönetim Kurulu üyelik için yapılan müraacatları en geç 30 gün içerisinde üyeliğe kabul veya reddi şeklinde karara bağlayıp yazılı olarak müracaat sahibine bildirir. Dernek için manevi değer ve toplumdaki sosyal yerleri, kişilikleri ya da dernek amacına erişilmesinde yardımcı olmayı arzu eden, Basketbol sporuna emeği geçmiş ve bu sporu seven seçkin kişiler isterlerse derneğe üye olurlar. Bunlara FAHRİ üye denir. Fahri üyeler istedikleri takdirde aidat öderler. Fahri üyeler Genel Kurul toplantılarına katılırlar ancak oy kullanamazlar.
5. ÜYELİK HAKLARI:
Hiç kimse derneğe üye olmaya veya üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir. Her üyenin Genel Kurul’da bir oy hakkı vardır. Her üye oyunu bizzat kendisi kullanacaktır.
6. ÜYE AİDATLARI:
Üyelerden yıllık olarak alınacak aidat miktarı 120.000.-TL (Yüzyirmibin Türk Lirası)dır. Yıllık aidatını ödemeyen üyeler Genel Kurula katılamazlar.
7. ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÜYELİK HAKLARININ KAYBOLMASI:
Yönetim Kurulunca verilen bir görevi makul bir mazeret olmaksızın reddedenler veya hüsniyetle yerine getirmeyenler Yönetim Kurulunun derneğin amacına uygun kararlarına uymayanlar, derneği şahsi menfaatleri ve gayeleriyle müşkül duruma sokanlar, hakemler aleyhine yazı veya sözlü olarak haysiyet kırıcı hareketlerde bulunanlar, derneğin amaç nizamlarına aykırı harekette bulunanlar, dernekten herhangi bir nedenle ayrılanların ve derneğe üye olma hakkını kaybedenlerin üyelik kaydı Yönetim Kurulunun teklifi ve Haysiyet Divanının kararı ile silinir.
8. GENEL KURUL:
Derneğin en yetkili organı Genel Kurul İKİ YILDA bir EKİM ayı içinde olağan, Yönetim veya Denetleme Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü olarak toplanırlar. Beşte bir üye hesabının yapılmasında fahri üyeler dikkate alınmaz. Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağırılır. Denetleme Kurulunun veya Dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzere Yönetim Kurulu Genel Kurulu BİR AY içinde toplantıya çağırmazsa Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti, Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
9. ÇAĞRI USULÜ:
Yönetim Kurulu, aidatını ödeyerek Genel Kurula katılmaya hak kazanan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılacak üyeler en az 15 gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan edilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan olamaz. Toplantının yapılacağı gün, saat, yer ile gündemi, toplantı gününden en az 15 gün önceden mahalin en büyük Mülki Amirine yazı ile bildirilir ve bu yazıya toplantıya katılacak üyeleri gösteren listede eklenir. Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum, geri bırakılma sebepleri belirtilmek suretiyle toplantı ilanının yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakılma tarihinden en geç iki ay içinde yapılması zorunludur.
Üyelerin ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır ve toplantı ikinci fıkra esaslarına göre mahallin en büyük Mülki Amirine duyurulur. Genel Kurul Toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
10. TOPLANTI YERİ:
Genel Kurulu toplantısı Dernek merkezinin olduğu ilden başka bir ilde yapılamaz.
11. TOPLANTI YETER SAYISI:
Genel Kurul aidatlarını ödeyen üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamaz ise ikinci toplantıda yeter sayısı aranmaz.Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.
12. TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ:
Genel Kurul toplantısı ilanda belirtilen ve mahalli en büyük Mülki Amirine bildirilen gün, saat, ve yerde yapılır. Genel Kurula katılacak üyeler Yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adların karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Çoğunluk sağlanmaz ise durum bir tutanakla belirlenir, ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Hükümet komiserinin toplantıya gelmemiş olması, toplantının ertelenmesini gerektirmez. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve bir başkan vekili ile iki katip seçilir. Toplantını yönetimi Genel Kurul başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kurulu’na verilir.
13. TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR:
Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde bulunan konular görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafında görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur. Genel Kurulda kararlar toplantıda bulunanların sayısının yarıdan bir fazlasının iştiraki (kararı onaylaması) ile alınır.
14. GENEL KURUL GÖREV VE YETKİLERİ:
Genel Kurulda görüşülerek karara bağlanacak hususlar şunlardır:
Dernek organlarının seçilmesi,
Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulu ibrası,
Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin, görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabulu,
Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
Derneği feshedilmesi,
Mevzuata ve dernek tüzüğünde Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
15. YÖNETİM KURULU TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ:
Yönetim Kurulu derneğin icra organı olup, Genel Kurulca GİZLİ OY ile seçilir. Yedi ASİL ve yedi YEDEK üyeden oluşur, Yönetim Kuruluna seçilen asil üyeler aralarında görev taksimi yaparak bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir genel sekreter, bir muhasip ve ÜÇ üye seçerler. Yönetim Kurulunun görev süresi seçildikleri tarihten itibaren iki yıldır. Ancak görev süresi bitimi sekizinci maddede belirtilen olağan Genel Kurul toplantısının yapılacağı Ekim ayına rastlamazsa bu süre müteakip ilk Ekim ayına kadar uzar. Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir;
Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçını görevlendirmek,
Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak,
Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen yedi gün içinde, Yönetim Kurulu başkanı tarafından Yönetim ve Denetleme Kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad, soyadları, baba adları, doğum yerleri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgahları, dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük Mülki Amirliğine yazı ile bildirmek,
Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkilerini kullanmak.
16. YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELER İLE TAMAMLANMASI:
Yönetim Kurulu üye sayısı boşalmaları sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, Genel Kurul, mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu üyelerinden birinin başvurması üzerine mahalli Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirir.
17. DENETLEME KURULU, TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ:
Yürütme organının hesap ve işlemlerini denetleme görev ve yetkisine sahip olan Denetleme Kurulu ÜÇ asil ve ÜÇ yedek üyeden oluşur. Genel Kurulca açık oyla seçilir. Denetleme Kurulu derneğin hesaplarını, yazışmalarını ve defterlerini incelemek, derneğe ait borçların zamanında ödenip ödenmediğini ve alacakların tahsil edilip edilmediğini her altı ayda bir denetler. Denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplanıldığında Genel Kurula sunar. Denetleme Kurulunun görev ve süresi , Yönetim Kurulu süresi kadardır.
18. HAYSİYET DİVANI TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ:
Genel Kurulca biri başkan olmak üzere seçilen üç kişiden oluşur. Yönetim Kurulu tarafından yapılan şikayetleri karara bağlamak, mensupları arasındaki uyuşmazlıkları halletmek ve bilgi sahibi olduğu hususlar hakkında Yönetim Kuruluna ihbar ve teklifte bulunmak görevleridir. Haysiyet Divanının görev süresi Yönetim Kurulunun görev süresi kadardır.
19. DERNEK GELİRLERİ:
Derneğin gelirleri şunlardır:
Üye aidatları,
Dernekçe tertiplenen balo, eğlence, müsamere, konser, spor müsabakaları ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
Dernekçe düzenlenen piyango gelirleri, standart hakem kıyafeti için yapılan kazak, pantolon vs. gibi satışlardan temin edilen gelirler,
Bağış ve yardımlar,
Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır. Bu belgelerin saklama süresi beş yıldır. Dernek gelirlerinin toplanmasında Maliye Bakanlığı’nca bastırılmış olan resmi alındı belgesi kullanılır. Alındı belgesinde, ödeme ve bağışta bulunanın açık kimliği ve imzası bulunur. Dernek adına bağış ve aidat toplayacak kişiler Yönetim Kurulunca bir kararla belirtilir. Bu karar mahallin en büyük Mülki Amirliğine tescil ettirilir.
20. DERNEK GİDERLERİ:
Dernek adına yapılan harcamalar, harcama belgesi ve Yönetim Kurulu kararı ile olur. Harcama belgelerini saklama süresi beş yıldır. Derneğin paraları Ulusal bankaların birinde veya birkaçında hesap açtırmak suretiyle yatırılır. Bankalardan para çekme işlemi Yönetim Kurulunun yetkili kılacağı iki üye tarafından noterden tasdik edilen sirkülerle yapılır.
21. TAŞINMAZ MAL EDİNME:
Dernek ikametgahı ile amaç ve faaliyetleri için İstanbul ili hudutları içinde taşınmaz mal edinebilir.
22. DEFTER VE KAYITLAR:
İstanbul Basketbol Hakemleri Derneği aşağıda yazılı defter ve kayıtları tutar;
ÜYE KAYIT DEFTERİ: Derneğe girenlerin kimlikleri, derneğe giriş tarihleri, aylık veya yıllık aidatları bu deftere yazılır.
KARAR DEFTERİ: Yönetim Kurulunun kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı başkan ve üyelerce imzalanır.
GELEN VE GİDEN EVRAK DEFTERİ: Gelen ve giden evraklar tarih ve numara sırasıyla bu deftere kaydedilir. Gelen evrakların asılları, giden evrakların kopyaları bir dosyada saklanır.
GELİR VE GİDER DEFTERİ: Dernek adına alınan bütün paraların alındıkları veya harcanan paraların da verildikleri yerler açık ve düzenli olarak bu defterde gösterilir.
BÜTÇE KESİN HESAP VE BİLANÇO DEFTERİ: Bütçe, kesin hesap ve bilançolar bu deftere işlenir.
DEMİRBAŞ DEFTERİ: Derneğe ait demirbaş eşyalar bu deftere işlenir.
Bu maddede sayılan defterlerin noterden tasdik edilmesi zorunludur.
23. TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ:
Dernek Genel Kurulu tüzük değişikliği yapabilmesi için tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa üyeler dokuzuncu maddeye göre ikinci toplantıya çağırılır. Bu toplantıya katılan üyelerin sayısı ne olursa olsun tüzük değişikliği maddeleri görüşülür. Ancak kararın alınmasında üçte iki çoğunluk şarttır. Dernek tüzüğü 2908 sayılı Dernekler Yasası hükümlerine aykırı olmayacak şekilde değiştirilir.
24. DERNEĞİN FESHİ:
Dernek Genel Kurulu, her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkına sahip üyelerin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. Bu toplantıya katılan üyelerin sayısı üçte iki değilse, üyeler dokuzuncu maddedeki gibi ikinci toplantıya çağırılır. İkinci toplantıya çağırılan üye sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülebilir. Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınması şarttır. Derneğin feshi Yönetim Kurulu tarafından beş gün içinde mahallin en büyük Mülki Amirliğine yazı ile bildirilir. Derneğin feshi halinde menkul ve gayri menkuller, para ve benzeri kıymetli evrak (varsa borçlar ödendikten sonra) Beden Terbiyesi Spor Teşkilatına kalır.
25. DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKLİ:
Denetleme Kurulu her altı ayda bir derneğin hesaplarını, defterlerini inceler, ait borçların zamanında ödenip ödenmediğinin, alacakların tahsil edilip edilmediğinin kontrolunu yapar.
Yönetim Kuruluna inceleme zamanından 15 gün önce yazılı olarak müracaatta bulunur.
Yönetim Kurulundan istenilen evraklar alınır. 10 gün içerisinde ilgili incelemeler yapılarak Yönetim Kuruluna yazılı olarak sunar. Toplanıldığında yapılan denetlemelerle ilgili olarak Genel Kurula bilgi verilir.
26. ORGAN SEÇİMLERİNİN İDAREYE BİLDİRME ŞEKLİ:
Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen yedi gün içerisinde Yönetim Kurulu Başkanı tarafından Yönetim ve Denetleme Kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametleri dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük Mülki Amirliğine yazı ile bildirilir.
27. KURUCU ÜYELER:
Derneğin kurulduğu tarihte dernek organları kuruluncaya kadar dernek işlerini yürütme yetkisi aşağıda ad ve soyadları yazılı ve ikametgahları belirlenmiş KURUCU ÜYE’ler tarafından yapılmıştır.
ADI SOYADI
GÜNDÜZ AKTUĞ Bel.Zab.Md. T.C. Kadıköy Neşet Ömer S.13/2
CEMAL ANADOL Memur T.C. Tünel Şahkulu S. 27/1
ERTAN ANADOL Öğrenci T.C. Tünel Şahkulu S. 27/1
AFİF KAYALI Ser. Ticaret T.C. H. Ahmet Bey S. Sahipler Ap.
İSMAİL İSLAMOĞLU Avukat T.C. Beykoz Cami Sok.7
YILMAZ NURŞEN Öğrenci T.C. Laleli Azimkar S. 68/22
NURAN DEMİRDÖĞEN Serbest T.C. Kadıköy Hasırcıbaşı S. 84/2
28. Bu tüzükte açık hüküm olmayan durumlarda 2908 numaralı dernekler yasası ile Türk Medeni Yasasının birinci babından ikinci faslı olan Cemiyetler kısmı hükümleri uygulanır.